معرفی شرکت

ایده‌های برتر خالق تغییرات مهم‌اند.

شرکت گسترش داده‌پردازی آوا از سال ۱۳۸۶ و بــا همــکاری بــا شـرکت‌های بین‌المللـی فعـال در صنعـت اتوماسـیون سـاختمان فعالیت خود را آغاز نمود و پس از سه سال کسب تجربه و فعالیت حرفه‌ای در سـال ۱۳۹۰ بـه کمپانـی هوشمندسـازی TIS پیوسـت تـا بـا هدف بهبود مدیریت منابع و ارتقـاء نقـش صنعـت IT در کشور فعالیـت رسـمی خـود را بـه عنـوان دفتـر مرکـزی ایـن کمپانـی در ایران ادامه دهد.

 

فعالیت‌های این مجموعه شامل عرضه راهکارهای بی‌سیم و سیمی هوشمند ویژه انواع پروژه‌های مسکونی، تجاری، تفریحی و ... و ارتقای مدیریت روشنایی، دما، پرده، سنسورها، قطعات موتوری و سایر اجزای ساختمان است. پروتکل هوشمند TIS همچنین موجب جلوگیری از هدررفت انرژی و بهینه‌سازی مصرف می‌گردد.

شرکت گسترش داده‌پردازی آوا به‌عنوان یکی از پیشگامان در حوزه هوشمندسازی ساختمان در طی سالیان اخیر تلاش نموده است تا با ارائه، فروش و اجرای راهکارهای هوشمند TIS گامی مهم در عرصه سیستم‌های هوشمند و BMS بردارد و این مهم را هر ساله با جدیت و کیفیت بهتر محقق سازد.

 

back to top