توجیه اقتصادی سیستم هوشمند ساختمان

نوشته شده در Sunday, October 3, 2021

 
از آنجایی که هزینه های مرتبط با نگهداری و تعمیرات در طول عمر مفید ساختمان سهم قابل توجهی از هزینه های ساختمان را شامل میشود،سیستم هوشمند مدیریت ساختمان با توجه به نقش مهمی که در کاهش این هزینه ها دارد ،سبب می شود تا برگشت سرمایه در زمان معقولی انجام پذیرد از این رو نقش توجیه اقتصادی سیستم هوشمند ساختمان نمایان می گردد.
 
از پارامترهای که در این کاهش مصرف تاثیر گذار است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- برنامه ریزی برای شروع و پایان کار تاسیسات
2- استفاده از منابع جایگزین در زمان مناسب
3- کاهش هزینه های عملکردی ،نگهداری و تعمیرات ساختمان
 
با توجه به عوامل ذکر شده می توان زمان بازگشت سرمایه در صورت استفاده از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان را بین 2 تا 4 سال برآورد کرد و این در حالی است که عمر مفید تجهیزات مکانیکی با افزایش 30 درصدی ،کاهش 82 درصدی در مصرف روشنایی و کاهش 20 درصدی در سیستم سرمایش و گرمایش مواجه خواهیم بود .
کاهش هزینه های عملیاتی با استفاده از دیمر جهت سیستم روشنایی ، بیانگر توجیه اقتصادی استفاده از سیستم هوشمند ساختمان برای این نوع از سیستم خواهد بود.
back to top